Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Мисия и визия

 

Мисията на ДГ № 63 "Слънце" е:

                                                - Да подкрепя и вярва в потенциала на всяко дете

                                                - Да създава благоприятна, позитивна и разнообразна среда за неговото развитие

                                                - Да мотивира учителите  да реализират в най-висока степен уменията си

                                                - Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст

                                                - Да полага основите у децата за учене през целия живот чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование

                                                - Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на децата като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация

                                                - Чрез качествено образование да дава възможност на децата да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото; всяко дете да запазва и развива таланта си така, че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност

 

Визия на детската градина

Утвърждаване на ДГ №63 "Слънце" като конкурентноспособно детско заведение с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; което ангажира, подпомага и стимулира децата да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; детска градина, в която постоянно се усъвършенстват професионалните умения на учителите и е обособена общност от съмишленици - учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

В този смисъл нашата стратегия е ориентирана към това - ДГ №63 "Слънце" да бъде:

  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно;
  • Предпочитана среда за 1-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и  здравно-физическо развитие;
  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество и педагогическа информация;
  • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвремнно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.