ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Документи

  1. Правила за достъп до обществена информация
  2. Вътрешни правила за защита на личните данни
  3. Дневна организация на взаимодействие
  4. Програма за гражданско,здравно,екологично и интеркултурно образование в ДГ № 63
  5. План-програма за психилого-педагогическа подкрепа на деца ,учители и родители и превенция на насилието в ДГ №63