Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

 

 

Детска градина №63 "Слънце" работи по  Проект № BG05M2OP001-5.001-0001  - „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

С помощта на финансовата подкрепа  от 15 726 лв. в ДГ №63 "Слънце" продължаваме да предоставяме обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата.