Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

ДЕТСКА ГРАДИНА №63 "СЛЪНЦЕ" ОТ М.НОЕМВРИ 2019 Г. РАБОТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-3.005-0004 КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020г.

"АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ