Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Прием

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Прием на документи на класирани деца се извършва всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Необходими документи за записване на класираните деца:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ).

2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии. Дете, класирано чрез ИСОДЗ, не се записва ако се установи, че е заявен критерий, за който не могат да бъдат представени съответните документи. 

При записване родителят срещу подпис се запознава с Правилник за дейността на детската градина.

Изчакването за записване на класираните деца става пред входа на ДГ №63 "Слънце" след позвъняване.

 

 

Прием за деца-бежанци от Украйна 

 

Уважаеми родители, уведомяваме Ви че, при възникнали въпроси от Вас за деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна, следва да бъдете информирани, че трябва да подадете заявление /приложение № 1 към чл. 4, ал.1  от Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката/ до началника на Регионално управление на образованието София-град на адрес, гр. София, ул. Антим I, № 17 ет.4, деловодство.

Децата- бежанци се настаняват в образователни институции в Р България, съгласно изискванията на Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката. Моля да се запознаете с приложената наредба.

Приложение : линк към РУО – София-град: https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/