ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Прием

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Прием на документи на класирани деца се извършва всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Необходими документи за записване на класираните деца:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ).

2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии. Дете, класирано чрез ИСОДЗ, не се записва ако се установи, че е заявен критерий, за който не могат да бъдат представени съответните документи. 

При записване родителят срещу подпис се запознава с Правилник за дейността на детската градина.

Изчакването за записване на класираните деца става пред входа на ДГ №63 "Слънце" след позвъняване.