Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Преустановяване работата с деца

Уважаеми родители,

Във връзка с предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, на основание Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и поради преустановяване на присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата на основание Заповед № РД09-747 от 19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, в периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл. детската градина няма да работи с деца.